FAQ

 1. Hoe komt DebtScan aan mijn gegevens? Debtscan krijgt de gegevens uitsluitend via de opdrachtgevende deurwaarder aangeleverd.  Debtscan heeft geen toegang tot welk register dan ook waaruit zij uw gegevens kan halen. De verantwoording van alle aangeleverde gegevens berust dan ook bij de deurwaarder, die belast is met de executie van het vonnis.
 2. Mag DebtScan een foto van mijn auto maken? Debtscan maakt alleen foto’s van voertuigen vanaf de openbare weg. Het is toegestaan om foto’s van voertuigen vanaf de openbare weg te maken. Foto’s van voertuigen die niet door Debtscan worden gezocht worden binnen luttele seconden vernietigd.
 3. Hoe lang mag Debtscan een foto in haar bestand bewaren? Debtscan mag de kentekens gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Zodra het doel van de opdrachtgevende deurwaarder bereikt is, worden de kentekens van de opdrachtgever verwijderd uit de database van Debtscan. Kentekens van auto’s die niet in de database van Debtscan voorkomen worden nimmer verder verwerkt of bewaard.
 4. Is een kenteken een persoonsgegeven? Een kenteken waarvan de gegevens niet voorkomen op de lijst van de opdrachtgevende deurwaarder is geen persoonsgegeven. Noch de deurwaarder, noch Debtscan kan deze kentekens herleiden tot een persoon. De persoon is dus niet identificeerbaar. Een kenteken waarvan de gegevens wèl voorkomen op de lijst van een opdrachtgevende deurwaarder is een persoonsgegeven. Wij verwerken deze gegevens echter in hoedanigheid van bewerker ten behoeve van deze deurwaarders. Wij staan daarbij onder geen enkel gezag van deze deurwaarders. De opdrachtgevende deurwaarder dient conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens als verantwoordelijke te worden aangemerkt. Opdrachtgevende deurwaarders zijn echter op grond van het Vrijstellingsbesluit vrijgesteld van de meldingsplicht bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft Debtscan inmiddels vragen gesteld over de werkwijze van Debtscan. Debtscan heeft deze vragen uitvoerig beantwoord. Naar aanleiding daarvan is geen verder onderzoek door het College ingesteld.
 5. Hoe komt DebtScan aan de locatie van mijn auto? Debtscan scant voertuigen door heel Nederland. Iedere week wordt in een nieuwe regio gescand. Debtscan lokaliseert de voertuigen en geeft de locatie door aan de opdracht gevende deurwaarder op het moment dat uw voertuig wordt aangetroffen en dit voertuig voorkomt op de lijst te zoeken kentekens welke door opdrachtgevende deurwaarders is aangeleverd.
 6. Hoe lang mag Debtscan een foto  in haar bestand bewaren? Debtscan mag de door haar op de openbare weg gemaakte foto’s onbeperkt bewaren. Debtscan bewaart echter alleen foto’s van door de opdrachtgevende deurwaarder gezochte voertuigen. Alle andere foto’s worden  nimmer opgeslagen of bewaard.
 7. Wanneer kan er beslag op een auto worden gelegd? Beslag kan worden gelegd zodra er sprake is van een executoriale titel (vonnis) en dit vonnis aan de debiteur is betekend. Aan de debiteur wordt  een nadere termijn gegeven om de vordering te voldoen. Na deze termijn kan door de deurwaarder beslag worden gelegd.
 8. Wie is bevoegd beslag op mijn auto te leggen? Alleen de deurwaarder is bevoegd om beslag te leggen op voertuigen. Debtscan mag dan ook geen beslag leggen . Debtscan scant slechts kentekens vanaf de openbare weg en zodra Debtscan een voertuig gelokaliseerd heeft, wordt de locatie van het voertuig doorgegeven aan de opdrachtgevende deurwaarder zodat deze beslag kan leggen.
 9. Wat zijn de kosten van een beslag  op een auto en wie draagt de kosten van dit beslag?De exacte kosten van het leggen van beslag op een voertuig zijn afhankelijk van het concrete geval
 10. Kan mijn auto worden weggesleept en wie is bevoegd mijn auto weg te slepen? Nadat door een opdrachtgevende deurwaarder beslag op een voertuig is gelegd en betaling van het verschuldigde uitblijft, dan is de opdrachtgevende deurwaarder bevoegd om het voertuig weg te laten slepen en over te gaan tot executoriale verkoop van het in beslag genomen voertuig.
 11. Werkt Debtscan wel volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens? Voor het scannen van kentekens die niet door opdrachtgevende deurwaarders worden gezocht is de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet van toepassing (het betreft zoals hiervoor onder 4 is uiteengezet namelijk geen persoonsgegevens). Voor het scannen van kentekens van door opdrachtgevende deurwaarders gezochte kentekens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens wel van toepassing. Debtscan verricht haar werkzaamheden in opdracht en onder verantwoording van opdrachtgevende deurwaarders. Deze deurwaarders zijn “verantwoordelijke” in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Debtscan is “bewerker” in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij heeft hiertoe een bewerkers-overeenkomst met opdrachtgevende deurwaarders gesloten. Opdrachtgevende deurwaarders zijn op grond van het Vrijstellingsbesluit vrijgesteld van de meldingsplicht bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Zoals hiervoor gemeld heeft het College Bescherming Persoonsgegevens inmiddels vragen gesteld over de werkwijze van Debtscan. Debtscan heeft deze vragen uitvoerig beantwoord. Naar aanleiding daarvan is geen verder onderzoek door het College ingesteld.
 12. Ik wil mijn openstaande vordering betalen, hoe moet ik dit doen? Debtscan is een organisatie die slechts voertuigen lokaliseert en met de geldelijke afhandeling van uw vordering geen bemoeienis heeft. Om over te gaan tot betaling van uw vordering of als u vragen heeft over uw vordering verzoeken wij u contact te zoeken met de deurwaarder die het vonnis aan u heeft betekend.